ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Monday, December 7, 2015

ભાદરવી પુનમના મેળામા બ.કાં.જીલ્લા અને વડગામ/પાલનપુર તાલુકા દ્વારા આયોજીત સેવા કેમ્પ જગતાપુરા મુકામે