ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Thursday, November 27, 2014

ગુજરાત ક્ષત્રીય ઠાકોર સેનામાં જોડાવા માટે ઠાકોર સેના બ્લોગની મુલાકાત લેવા સર્વે ઠાકોર ભાઈઓને નમ્ર વિનંતી.