ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Monday, November 24, 2014

ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના મહેસાણા જીલ્લા ના વિસનગર તાલુકા ગ્રામ્ય કક્ષા તેમજ શહેર કક્ષા એ કારોબારી પસંદગી માટે ની બેઠક મળી.