ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Monday, November 24, 2014

ક્ષત્રીય ઠાકોર સેના બનાકાંઠા દ્વારા વાવ,થરાદ,ભાભર,દાંતીવાડા ખાતે ઠાકોર સેનાની શરુઆત કરવામાં આવી.