ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Wednesday, July 8, 2015

ઠાકોર સમાજના યુવાન ભાઈઓ/બહેનો નો રમત-ગમત ક્ષેત્રે અમુલ્ય યોગદાન આપવા બદલ ખુબ ખુબ અભીનંદન