ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Wednesday, July 8, 2015

ગુજરાત ક્ષત્રીય ઠાકોર સેના મોરબી જીલ્લાના વાંકાનેર તાલુકામાં જોડાવા માટે સંર્પક કરો.