ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Friday, June 19, 2015

ગુજરાત ક્ષત્રીય ઠાકોર સેનાને મજ્બુત બનાવવા માટે ગામે ગામ ગ્રામ સમીતીઓ બનાવા દરેક તાલુકા/જીલ્લા/પ્રદેશ હોદેદારને નમ્ર વિનંતી છે.