ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Monday, April 6, 2015

ગુજરાત ક્ષત્રીય ઠાકોર સેના -બાવળા તાલુકા ના કવીઠા મુકામે ઠાકોર સેનાનું મહાસંમેલન યોજાયું.