ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Monday, March 30, 2015

ગુજરાત ક્ષત્રીય ઠાકોર સેના પ્રદેશના હોદેદારોની જવાબદારીની ફાળવણી કરવામાં આવી.