ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Thursday, March 12, 2015

બનાસકાંઠા જીલ્લા ઠાકોર સમાજ દ્વારા સમુહ લગ્ન નું આયોજન કરવામાં આવ્યું.