ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Wednesday, March 25, 2015

બનાસકાંઠા જીલ્લા ઠાકોર સેના દ્વારા ડીસા પેટ્રોલ પંપ વાળા કેષ માં પાલનપુર ડી.એસ.પી.ને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું.