ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Friday, February 20, 2015

મારા વ્હાલા ઠાકોર સમાજ માટે ................." મારો સમાજ ....મારી ફરજ "