ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Friday, February 20, 2015

તા:-૧૯/૦૨/૨૦૧૫ ના રોજ બપોરે ૧-૦૦ કલાકે ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના આયોજિત પ્રદેશ કારોબારી તેમજ સમગ્ર ગુજરાત ના તમામ જીલ્લા કારોબારી હોદેદાર શ્રીઓની બાવળા મુકામે દશામાના મંદિરના સાનિધ્યમાં એક બેઠક રાખવામાં આવી હતી.