ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Saturday, November 22, 2014

ક્ષત્રીય ઠાકોર સેના ગુજરાતના પ્રમુખશ્રી અલ્પેશજી ઠાકોરે અમરેલીમાં બે દીવસનો સફળ પ્રવાસ કર્યો.