ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Saturday, November 22, 2014

ગુજરાત રાજયના તમામ ક્ષત્રીય ઠાકોર સમાજના ભાઈઓ સંક્લ્પ કરો કે નીચેના તમામ મુદાઓ પર ઠાકોર સમાજના ભાઈને સપોર્ટ કરીશ.