ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Thursday, October 30, 2014

ગુલામ બનકર જીઓગે તો કુતા સમજકર લાતમારેગી યે દુનીયા-------"ઠાકોર" બનકર જીઓગે તો " શેર "સમજકર સલામ ઠોકેગી યે દુનીયા......"દમ કપડો મે નહી,જીગર મે રખો."