ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Sunday, November 2, 2014

ક્ષત્રીય ઠાકોર સેના ખેરાલુ દ્વારા સ્નેહ મિલન કાર્ય્રક્રમ યોજાયો જેમાં મોટી સંખ્યામાં ઠાકોર ભાઈઓએ હાજરી આપી હતી.