ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Wednesday, February 20, 2019

ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના એકતા યાત્રા નુંં "મોરિયા"ગામે અલ્પેશજીનું જોરદાર સ્વાગત કરવામાં આવ્યુ.


No comments:

Post a Comment