ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Monday, December 7, 2015

બનાસકાંઠા ઠાકોર સમાજનું ગૌરવ એવા ડો.શ્રી જગદીશજી ઠાકોર ને PGPN (BOSTON UNIVERCITY) ની ડીગ્રી મેળવવા બદલ ગુજરાત ક્ષત્રીય ઠાકોર સેના વતી ખુબ ખુબ અભીનંદન ....