ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Tuesday, December 15, 2015

ક્ષત્રીય ઠાકોર સેના-સાબરકાંઠા જીલ્લા પ્રમુખ એવા સ્વ.શ્રી દિપકસિંહ ઠાકોરનું બેસણુ ૧૭/૧૨/૨૦૧૫ ના સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે વડાલી નિવાસે રાખેલ છે.