ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Friday, May 8, 2015

ગુજરાત ક્ષત્રીય ઠાકોર સેના મહેસાણા જીલ્લા દ્વારા ઠાકોર સેનાનું મહાસંમેલન યોજાયુ તારીખ :-૦૭/૦૫/૨૦૧૫ ના રોજ