ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Monday, November 17, 2014

બનાસકાંઠા ઠાકોર સેના દ્વારા અમીરગઢ અને ઈકબાલગઢમાં ઠાકોર સેનાની શરુઆત કરવામાં આવી.