ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Saturday, November 15, 2014

ક્ષત્રીય ઠાકોર સેના અમરેલી જીલ્લા દ્વારા બાબરા તાલુકામો સ્નેહ મીલન કાર્યક્રમ યોજાયો.