ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Sunday, November 9, 2014

બનાસકાંઠા જીલ્લા ક્ષત્રીય ઠાકોર સેના આયોજીત સ્નેહ મીલન કાર્યેક્રમ પાલનપુર તાલુકાના પારપડા ગામે યોજાયો જેમાં મોટી સંખ્યામાં હાજરી જોવા મળી.