ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Monday, December 8, 2014

ક્ષત્રીય ઠાકોર સેના બનાસકાંઠા ની ઠાકોર સેનાએ પાલનપુરના માલણ અને વડગામના મેમદપુર ગામે થરાદ તાલુકામાં મીટીંગ યોજાય.